Diecézna projektová súťaž - Výsledky hlasovania                                                                     

Prajeme Vám požehnané, Božím pokojom a pravou radosťou naplnené prežívanie Vianočných sviatkov.
Nech zvesť o Bohu, ktorý prišiel na našu Zem ako jeden z nás 
naplní novou nádejou každý deň nového roku 2020.

Výsledky hlasovania o farských a diecéznych projektoch

Vďaka mimoriadnej angažovanosti stoviek ľudí v šesťdesiatich farnostiach našej diecézy sa zrodilo množstvo dobrých nápadov pre dobro farností, pre posilnenie možností tvorivo ohlasovať Ježišovu Dobrú Zvesť, podporiť prácu s deťmi, pomôcť mladým ľuďom lepšie využiť voľný čas, poslúžiť seniorom, osamelým
a núdznym ľuďom, budovať spoločenstvo, prehĺbiť si manželské či rodičovské poslanie a mnoho ďalších spôsobov ako budovať farnosť  

Mnohé z týchto projektov sa budú môcť realizovať
aj vďaka 13 064 hlasom, ktorými boli podporené farské projekty
a vďaka 3 121 hlasom, ktorými boli podporené diecézne projekty. 

ĎAKUJEME!!!

Zoznam podporených farských projektov

Blahoželáme autorom podporených projektov, ktoré v hlasovaní získali najviac hlasov za farnosť
a teda sa umiestnili na prvom mieste v rámci svojej farnosti.

Blahoželáme rovnako autorom projektov, ktoré sa vďaka väčšiemu počtu hlasov umiestnili na prvých dvadsiatich miestach v rámci diecézneho poradia, napriek tomu, že nezískali prvenstvo vo svojej farnosti.

Tešíme sa, že takmer vo všetkých 60 farnostiach (okrem jednej) bol podporený aspoň jeden z podaných projektov.

Tvorcom projektov tiež prajeme a vyprosujeme veľa síl a vytrvalosti v realizačnej fáze, aby mohla priniesť hojné duchovné ovocie pre dobro vašich farských spoločenstiev. V priebehu mesiaca január vás budeme kontaktovať ohľadom uzatvorenia zmluvy o finančom príspevku.


Zoznam farských projektov, ktoré nemohli byť podporené

Finančnú podporu na realizáciu sa nepodarilo získať projektom, ktoré nedostali dostatok hlasov vo verejnom hlasovaní, aby sa umiestnili na prvom mieste medzi farskými projektami alebo na jednom
z dviadsiatich miest v rámci diecézneho poradia.

Ďakujeme predkladateľom týchto projektov za ich angažovanosť a tvorivosť a veríme, že sa v budúcnosti nájdu ďalšie zdroje, aby mohli byť podporené čím viaceré dobré nápady, zamerané na podporu obnovy života farského a diecézneho spoločenstva veriacich Žilinskej diecézy.


Celý zoznam farských projektov so základným popisom a počtom získaných hlasov 
si môžete pozrieť aj na stránke farského hlasovania.

Celý zoznam diecéznych projektov so základným popisom a počtom získaných hlasov
si môžete pozrieť aj na stránke diecézneho hlasovania

V priebehu januára pre vás pripravíme podrobnejšiu prezentáciu prvých 18. farských projektov,
ktoré získali  v hlasovaní podporu viac ako 200 hlasov.