Manuál k diecéznej projektovej súťaži


Vyhlasovateľom projektovej výzvy je Pastoračný fond Žilinskej diecézy (PFŽD) v mene Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy.

Diecézny biskup o. Tomáš pozýva: "Dajme sa spoločne do pohybu ohlasovaním Ježišovej dobrej zvesti. Dobré nápady, ktoré môžete tvoriť a predkladať do projektovej súťaže, sú nástrojom, ako vyjadriť našu tvorivosť a premeniť našu túžbu žiť podľa evanjelia do konkrétnych skutkov. Budem vďačný, ak vám aj tieto prostriedky pomôžu byť ešte viac činnými skrze lásku pri ohlasovaní evanjelia v dennom živote."

Pápež František v tohtoročnom Posolstve na Svetový deň misií píše: "Kto miluje, je vždy v pohybe; je hnaný von zo seba, je priťahovaný a priťahuje druhých, daruje sa druhému a buduje vzťahy plodiace život. Pokiaľ ide o Božiu lásku, nikto nie je neužitočný, či bezvýznamný. Každý z nás je misiou vo svete, pretože každý z nás je plodom Božej lásky."

Vyhlásenie projektovej výzvy je tak zároveň pozvaním k otvorenosti na impulzy Ducha Svätého, ktoré sme ochotní počúvať v osobnej i spoločnej modlitbe a tiež k zdieľaniu našej osobnej skúsenosti s mocou Božej lásky a s vytrvalou dôverou v Božiu pomoc.


Cieľ projektovej výzvy

Hlavným cieľom výzvy je podporiť obnovu života a vzťahov v Žilinskej diecéze. V tejto obnove je dôležité dať priestor pre realizáciu dobrých nápadov pretavených do konkrétnych projektov.

Projekty, ktoré budú podporené, majú za cieľ ešte viac rozvinúť život vo farnosti v štyroch tematických oblastiach. Cieľovou skupinou projektov môžu byť ľudia každého veku, ktorí žijú na území farnosti - od detí až po seniorov, veriaci i neveriaci. Na stránke projekty.dcza.sk nájdete príklady projektov pre vašu inšpiráciu.

Tematické oblasti

Žiadosť o finančný príspevok na realizáciu predkladaného projektu je potrebné zaradiť do jednej zo štyroch tematických oblastí:

 1. Nové ohlasovanie neveriacim a tým, čo stratili kresťanskú vieru.
  "Ako môžeme príťažlivejším spôsobom ohlásiť evanjelium ľuďom, ktorí v našom meste/obci neveria v Ježiša alebo im je ľahostajný?"

  Ide o aktivity zamerané na evanjelizáciu neveriacich alebo tých, čo v našom okolí stratili vieru alebo nemajú osobný vzťah s Bohom.

 2. Prehĺbenie viery u ľudí s osobnou vierou - katechizácia, formácia a slávenie viery.
  "Čo môžeme urobiť pre to, aby viera praktizujúcich kresťanov bola ešte osobnejšia, pevnejšia a radostnejšia?"

  Ide o aktivity zamerané na katechizáciu, formáciu pokrstených a slávenie viery ako aj na prehĺbenie krstného povolania ku svätosti v manželstve, rodičovstve, v službe iným a pod.

 3. Vytváranie a rozvoj služby vo farnosti.
  "Ako môžeme účinnejšie vo farnosti poslúžiť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc a starostlivosť iných?"

  Ide o aktivity zamerané na podporu dobrovoľníctva a služby pre druhých a komunitu, vytváranie nových príležitostí či rozvoj tých, ktoré už vo farnosti fungujú.

 4. Budovanie farnosti ako spoločenstva spoločenstiev, resp. ako rodiny rodín.
  "Čo môžeme urobiť, aby sme vo farnosti tvorili osobnejšie vzťahy, aby sme si ako Kristovi nasledovníci boli navzájom bližší?"

  Ide o aktivity zamerané na upevňovanie vzťahov vo farnosti, vzájomné spoznanie sa, budovanie malých spoločenstiev a podporu spolupráce medzi spoločenstvami.


Financovanie projektovej výzvy

Na podporu projektov z Pastoračného fondu vyčlenila diecéza 161 000,- €, z toho 90 000,- € na diecézne projekty a 71 000,- € na farské projekty. Finančné prostriedky určené na podporu diecéznych a farských projektov pochádzajú z príspevku iných diecéz, ktoré Žilinská diecéza získala na podporu svojho dlhodobého rozvoja a zabezpečenia finančnej samostatnosti.

Na základe hlasovania budú pre každý pastoračný úsek diecézy schválené max. dva projekty (spolu max. 18 diecéznych projektov). Predkladateľmi diecéznych projektov sú pastoračné úseky Žilinskej diecézy.

Na základe hlasovania bude v každej farnosti a duchovnej správe podporený z PFŽD jeden podaný projekt s najväčším počtom hlasov v danej farnosti resp. duchovnej správe a 20 ďalších projektov bude z PFŽD podporených na základe získaného počtu hlasov v rámci celej diecézy, hoci tieto projekty nezískali najväčší počet hlasov vo svojej farnosti (spolu max. 142 farských projektov).

Okrem toho budú môcť byť - bez ohľadu na počet získaných hlasov - podporené ďalšie diecézne alebo farské projekty priamou finančnou podporou od prispievateľov, ktorých daný projekt zaujal a rozhodnú sa ho finančne podporiť z vlastných prostriedkov.


Kto sa môže uchádzať o podporu farských projektov?

Oprávneným žiadateľom sú

 • neformálne skupiny (skupina minimálne 3 fyzických osôb, pričom jedna z nich musí mať viac ako 18 rokov)

 • organizácie, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán, nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva a pôsobia na území Žilinskej diecézy (farnosť, účelové zariadenia Cirkvi, občianske združenia, neziskové organizácie, samosprávy, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové a príspevkové organizácie)

 • Za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie).

 • Jedna organizácia, resp. jedna neformálna skupina môže v aktuálnom ročníku grantovej výzvy predložiť iba jednu žiadosť o finančný príspevok. 


Ako sa uchádzať o podporu?

 • Projekt a rozpočet projektu sa predkladá len elektronicky na stránke projekty.dcza.sk

 • Žiadosť o finančný príspevok - vypracovaný online formulár - musí byť online odoslaný do 17. novembra 2019. Žiadosti doručené iným spôsobom a po tomto termíne nebudú akceptované!

 • Povinnou súčasťou žiadosti je vyjadrenie správcu farnosti, na území ktorej sa bude projekt realizovať. Podporené budú len tie žiadosti, ktoré budú mať súhlasné stanovisko správcu farnosti. V prípade, že sa žiadateľovi o grant nepodarí získať súhlas správcu farnosti do termínu uzávierky podávania projektov, je možné žiadosť napriek tomu odoslať. Aby však projekt mohol byť podporený, bude potrebné získať súhlas kňaza dodatočne, najneskôr 5 dní pred začiatkom hlasovania t.j. do 26. novembra 2019.


Formálne kritériá projektu

 • Začiatok realizácie projektu môže byť naplánovaný najskôr od 1. februára 2020.

 • Koniec projektu môže byť naplánovaný najneskôr do 31. decembra 2020.

 • Minimálna výška podpory z grantového programu pre projekty je 200,- €.

 • Maximálna výška žiadanej podpory z grantového programu je 500,- €. Skutočná finančná podpora z PFŽD závisí od počtu hlasov, ktoré projekt získa v hlasovaní verejnosti.

 • Maximálna výška všetkých nákladov na projekt (vrátane vlastných zdrojov) je 700,- €. Projekty, ktorých rozpočet bude presahovať túto sumu, budú vyradené z procesu hodnotenia a nebudú ani zaradené do hlasovania.

 • Vlastné zdroje žiadateľa nie sú povinné, pokiaľ celkový rozpočet projektu nepresahuje 500,- € .

 • Povinné prílohy, ktoré sa predkladajú s projektom:

  • stanovisko správcu farnosti k projektu

  • min. 1 kvalitná a výstižná fotografia/vizualizácia/nákres (v rozmere 350 x 180 pixelov), ktorá bude použitá ako ilustračná fotka pri hlasovaní verejnosti.


Obsahové kritériá

 • Projekt má reagovať na aktuálne potreby a problémy cieľových skupín v konkrétnej farnosti.

 • Ciele projektu majú byť jasne stanovené a v súlade so zvolenou tematickou oblasťou a problémom, ktorý chcú riešiť v konkrétnej farnosti.

 • Časový harmonogram aktivít aj ciele projektu majú byť reálne a dosiahnuteľné v stanovenom čase.

 • Rozpočet projektu má mať priamu súvislosť s navrhovanými aktivitami a definovanými cieľmi projektu.

 • Formulár musí mať vyplnené všetky časti/kolónky.


Čo všetko môže byť finančne podporené?

 • Oprávnené sú len tie náklady, ktoré priamo súvisia s aktivitami projektu, a sú nevyhnutné na ich realizáciu a podporujú naplnenie cieľov projektu.

Príklady oprávnených nákladov:

  • odmeny za služby (lektor, prenájom priestorov a techniky...), občerstvenie, cestovné náhrady, nákup spotrebného materiálu a techniky,

  • cestovné náhrady - oprávnenými nákladmi pri použití verejnej dopravy sú cestovné lístky v 2. triede a pri použití vlastného vozidla pohonné hmoty bez amortizácie vozidla. Cestovné náhrady sa počítajú v eurách: dĺžka cesty x priemerná spotreba podľa technického preukazu vozidla x cena za PHM.

  • občerstvenie - oprávnenými nákladmi je:

 • pre časové pásmo do 5 hodín = 3,83 €/osoba

 • pre časové pásmo 5 - 12 hodín = 5,10 €/osoba

 • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín = 7,60 €/osoba

 • pre časové pásmo nad 18 hodín = 11,60 €/osoba

 • Neoprávnené náklady sú náklady na nákup alkoholu, tabakových výrobkov, splácanie úverov, dlhov a pôžičiek, náklady na aktivity realizované mimo oprávneného obdobia a územia výzvy, mzdy, náklady na rekonštrukciu budov, náklady nesúvisiace s aktivitami projektu a pod.

 • Vyhlasovateľ výzvy má plné právo rozhodnúť v sporných prípadoch o oprávnenosti nákladov. 


Ako postupovať pri podávaní žiadosti?

 1. Choďte na projekty.dcza.sk, časť "Žiadosť o grant", "Podať žiadosť") a zaregistrujte sa podľa inštrukcií. Každá osoba, prípadne organizácia môže byť v aplikácii zaregistrovaná iba raz. Zadajte si prihlasovacie meno, pod ktorým sa budete prihlasovať do aplikácie grantovej výzvy. Vyplňte Vaše meno, priezvisko a e-mail. V kolónke výzva, vyberte program. Ak žiadateľom grantovej výzvy je organizácia, vyberie si program - pre ORGANIZÁCIE. Ak žiadateľom grantovej výzvy sú jednotlivci, vyberú si program - pre NEFORMÁLNE SKUPINY (skupina min 3 ľudí, kde aspoň jeden z nich má viac ako 18 rokov a je zároveň predkladateľom projektu). Zapamätajte si alebo dobre poznačte svoje prihlasovacie meno aj heslo.

 2. Ak ste už zaregistrovaní, hore v pravom hornom rohu kliknite na "prihlásiť" a zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si sami vytvorili pri registrácii.

 3. Otvorí sa vám žiadosť, ktorú je potrebné vyplniť. V prvej záložke "Domov" si môžete sledovať stav vašej žiadosti NOVÁ/ODOSLANÁ. Do druhej záložky "Moja žiadosť" vypĺňate údaje o vašom projekte, na ktorý žiadate grant. Do údajov v žiadosti sa môžete kedykoľvek vrátiť a texty aj prílohy doplniť alebo upraviť až do uzávierky prijímania žiadosti, preto pri prvom vypĺňaní nemusíte doplniť všetko. Vo finálnej forme ale musia byť vyplnené všetky položky v záložkách 1. až 5. a priložené všetky povinné prílohy. Priebežne môžete pracovať na jednotlivých častiach online formulára. 

 4. Všetky informácie priebežne ukladajte dolným tlačidlom - PRIEBEŽNE ULOŽIŤ.

 5. Súčasťou žiadosti je aj súhlas správcu farnosti, na území ktorej sa bude projekt realizovať. Ten je potrebné vložiť ako prílohu ešte pred odoslaním žiadosti alebo je možné ho poslať poštou na adresu PFŽD po elektronickom odoslaní žiadosti. V záložke Stanovisko kňaza vyplníte elektronicky len prvé štyri kolonky. Ďalších päť koloniek elektronicky nevypĺňajte. Vyplní ich až vo vytlačenej papierovej verzii ručne váš správca farnosti! Najprv si projekt celý vytlačte (vpravo hore v záložke - Sumarizácia - nájdete "verzia pre tlač"). S týmto formulárom príďte za kňazom, ktorý je zodpovedný za farnosť, v ktorej projekt realizujete. Do položiek vo vytlačenom formulári, ktoré sú na to určené, kňaz vpíše potrebné údaje, vyznačí svoje stanovisko a prípadne doplní svoje vysvetlenie (komentár) a podpíše s aktuálnym dátumom. Následne túto časť je potrebné oskenovať (ako pdf) alebo odfotiť (jpg) a vložiť do elektronickej žiadosti ako prílohu v záložke Stanovisko kňaza cez dolné tlačidlo Pridať súbory. V tej istej záložke v predposlednej položke - Získanie / doručenie vyjadrenia správcu farnosti - označíte jednu z troch možností. Odporúčame, aby ste šli za kňazom s projektom, keď budete mať vyplnené všetky položky žiadosti, aby kňaz dobre spoznal váš projektový zámer i aktivity. (Na konci záložky Sumarizácia už nebudú žiadne červené upozornenia na nevyplnené položky, ale bude tam gratulácia k úplnému vyplneniu formulára.) 

 6. Žiadosť o finančný príspevok považujeme za podanú až po úspešnom odoslaní projektu (tlačidlo ODOSLAŤ FORMULÁR v záložke Sumarizácia). Po úspešnom odoslaní projektu, dostanete z aplikácie správu na váš e-mail, v hlavičke projektu sa zmení stav projektu na ODOSLANÝ. Predkladanie žiadostí skončí dňa 17. novembra 2019 (nedeľa) o polnoci. Po tomto termíne sa automaticky zablokuje možnosť ODOSLAŤ FORMULÁR. Spracované budú iba žiadosti odoslané do stanoveného termínu. Žiadosti doručené iným spôsobom nebudú akceptované! 

 7. Neodkladajte si prípravu a online odoslanie žiadosti o príspevok na posledný termín (nočné hodiny), v tom čase už nie je možné s programátormi urgentne reagovať a vyriešiť prípadné problémy. Žiadosti, ktoré sa nepodarí odoslať do stanoveného termínu, nebudú zaradené do hodnotenia. 


Konzultácie

Konkrétne problémy a otázky je možné konzultovať počas celého času určeného na tvorbu a odosielanie projektov na e-mailovej adrese veronika.tarajova@ozviac.sk, prípadne na telefónnom čísle 0948 849 922 . V prípade technických problémov, kontaktujte 0949 428 239 (od 8.00 do 16.00).

Pokiaľ by ste potrebovali radu ohľadom obsahu projektu, otázky je možné konzultovať na adrese pastoracnyfond@dcza.sk alebo na čísle telefónu 0910 10 11 77 (v pracovné dni od 8.00 do 16.00, utorok a štvrtok až do 20.00) .


Hodnotiaci proces

 1. Zodpovední manažéri z V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktorý administruje projektovú výzvu, zhodnotia projekt po stránke naplnenia formálnych kritérií. V prípade potreby bude žiadateľ vyzvaný, aby v stanovenej lehote doplnil alebo opravil potrebné údaje v žiadosti. Do hodnotiaceho procesu hlasovania nebude zaradený projekt, ktorý nezískal stanovisko od správcu farnosti, v ktorej chce realizovať svoj projekt.

 2. Projekty, ktoré budú spĺňať všetky formálne kritériá, bude po obsahovej stránke kontrolovať odborná komisia ustanovená Pastoračným fondom Žilinskej diecézy. Komisia zhodnotí, či projekt zodpovedá cieľom výzvy podľa niektorej z tematických kategórií. Na základe tejto kontroly komisia rozhodne o zaradení jednotlivých žiadostí do hlasovania.

Hlasovanie verejnosti

V hlasovaní verejnosť rozhoduje o tom, ktoré žiadosti budú naozaj podporené. Hlasovať môže každý iba raz a iba za jeden konkrétny projekt. Každý, kto sa zapojí do hlasovania, bude mať dobrovoľnú možnosť podporiť ľubovoľný projekt aj finančne z vlastných prostriedkov. Po skončení hlasovania budú projekty zoradené na základe získaných hlasov. 

V rámci hlasovania bude môcť verejnosť hlasovať aj za diecézne projekty predkladané diecéznymi pastoračnými úsekmi. Vyhodnocované na podporu budú nezávisle od farských projektov.


Pravidlá prideľovania finančnej podpory 

Každá farnosť (resp. duchovná správa), v ktorej  bude podaný projekt podľa pravidiel tejto projektovej súťaže a získa vo verejnom hlasovaní najväčší počet hlasov (avšak minimálne 10) v danej farnosti resp. duchovnej správe, má garantovanú podporu jedného projektu z prostriedkov PFŽD. 

Ďalšie predložené projekty z každej farnosti, ktoré nezískali vo farnosti najväčší počet hlasov, postúpia do druhého diecézneho kola. V rámci neho budú tieto projekty z celej diecézy zoradené podľa získaného počtu hlasov a prvých 20 projektov z tohto poradia bude tiež podporených z PFŽD.  Z každej jednej farnosti tak bude mať šancu získať finančnú podporu aj viacero projektov.


Projekt bude môcť byť podporený len v prípade, ak v hlasovaní verejnosti získa minimálne 10 hlasov. Hodnota týchto prvých 10 hlasov je 200,- €. Každý ďalší hlas získaný v hlasovaní znamená navýšenie podpory o 5,- €.  Na získanie maximálnej sumy finančnej podpory projektu (t.j. 500,- €) je teda potrebné získať pri verejnom hlasovaní 70 hlasov (10 základných hlasov na 200€ + 60 hlasov na 60 x 5€ na ďalších 300 €).

Príklad: Projekt, ktorý získa iba 10 hlasov, bude môcť byť podporený z PFŽD sumou 200,- € (v prípade, že v žiadosti je uvedená vyššia suma očakávaná od PFŽD a projekt bude v hlasovaní úspešný, žiadateľ bude vyzvaný upraviť rozpočet projektu). 


Pre projekt, ktorý získa v hlasovaní 35 hlasov, to znamená podporu 200,- € za prvých desať hlasov + (25 hlasov x 5,- € = 125,- € naviac ), Ak teda bude na konci hlasovania úspešný, žiadateľ získa podporu z PFŽD vo výške 325,- €.

Pre projekt, ktorý získa v hlasovaní 70 hlasov, to znamená podporu 200,- € za prvých desať hlasov + 300,- €  (60 hlasov x 5,- €) naviac. Ak teda bude na konci hlasovania projekt úspešný, žiadateľ získa podporu z PFŽD vo výške 500,- €.

Okrem toho každému projektu, ktorý získa finančnú podporu priamu od prispievateľov, bude táto podpora poskytnutá  do maximálnej sumy predkladaného rozpočtu.

Ďalšie príklady: 

A/ Malé spoločenstvo si podá žiadosť o finančný príspevok na projekt v hodnote 300,- €. Tento projekt bude podporený sumou 200,- €, ak získa 10 hlasov pri verejnom hlasovaní a skončí na prvom mieste v hlasovaní v rámci farnosti. Zvyšných 100,- € bude v tomto prípade potrebné financovať z vlastných zdrojov alebo od prispievateľov, ktorí daný projekt podporia finančne priamo počas hlasovania alebo si predkladateľ žiadosti následne upraví svoj rozpočet na získanú sumu. 

Ak projekt pri hlasovaní získa celkovo 30 hlasov, vďaka nim sa základná suma podpory 200,- € (získaná na základe prvých desiatich získaných hlasov) zvýši o ďalších 100,- €  (20 hlasov x 5,- €) a celková podpora projektu bude 300,- €. Nebude teda potrebné žiadne financovanie z vlastných zdrojov.

B/ Občianske združenie si podá žiadosť o finančný príspevok na projekt v hodnote 700,- €. V prípade, že v tej istej farnosti boli podané aj ďalšie projekty, získa podporu v prípade, že sa umiestni na prvom mieste vďaka počtu získaných hlasov pri verejnom hlasovaní. Ak na získanie prvého miesta bude potrebných napr. 120 hlasov, prvých 10 hlasov znamená podporu 200,- € a ďalších 60 hlasov bude znamenať zvýšenie podpory projektu o 300,- €, teda celková suma podpory bude 500,- € . Ostatných 50 hlasov nemá vplyv na výšku finančnej podpory, ale má vplyv na poradie projektu v celkovom umiestnení projektov. Zvyšná suma z rozpočtu predkladaného projektu (t.j. 200,- €) bude hradená z vlastných zdrojov alebo od prispievateľov, ktorí daný projekt podporia finančne priamo počas hlasovania.


C/ Škola si podá žiadosť o finančný príspevok na projekt v hodnote 400,- €. V hlasovaní získa 200 hlasov, to ale nebude aj tak znamenať najviac hlasov v rámci farnosti, kde plánuje projekt realizovať. Podporu však tento projekt môže získať, ak sa v druhom kole na základe celodiecézneho rebríčka získaných hlasov umiestni tento projekt na prvom až dvadsiatom mieste. Podľa počtu získaných hlasov má potom nárok na finančnú podporu v plnej výške, ktorá bola požadovaná t.j. 400,- € (10 hlasov = 200,- € a za ďalších 40 hlasov x 5 € = 200,- €). Ostatné hlasy nemajú vplyv na výšku finančnej podpory, ale vďaka nim sa projekt umiestnil na jednej z dvadsiatich podporovaných pozícií v druhom kole. 


D/ Neformálna skupina si podá žiadosť o finančný príspevok na projekt v hodnote 550,- €. V hlasovaní projekt nezíska dostatočný počet hlasov, aby sa umiestnil na prvom mieste vo farnosti ani na jednom z prvých dvadsiatich miest v rámci diecézy a teda nezíska podporu z PFŽD. Počas hlasovania ju však priamo finančne podporí 7 prispievateľov sumou 50,- €. Aj tento projekt teda získa podporu vo výške 350,- € (7 x 50,- €). Zvyšných 200,- € bude pri realizácii hradených z vlastných zdrojov, alebo si predkladateľ žiadosti následne upraví svoj rozpočet na získanú sumu. 


Informovanie o výsledkoch

Výsledky grantového programu budú zverejnené 19. decembra 2019.

Výsledky budú komunikované verejne prostredníctvom projekty.dcza.sk, zároveň všetci žiadatelia o finančný príspevok budú o rozhodnutí Pastoračného fondu Žilinskej diecézy informovaní prostredníctvom e-mailovej adresy predkladateľa projektu uvedenej v projekte.


Zmluvný proces

V mesiaci január 2020 budú s podporenými žiadateľmi (neformálnymi skupinami, organizáciami)  zaktualizované rozpočty a uzatvorené zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a postupne odosielané schválené sumy príspevkov z grantového programu.

Zmluvy budú uzatvárané aj s projektmi, ktoré boli podporené finančne priamo od prispievateľov, hoci v hlasovaní neboli úspešné.

Záverečné správy z realizácie projektu

Do 15 dní od termínu ukončenia projektu je potrebné vypracovať záverečnú projektovú správu a záverečnú finančnú správu o realizovanom projekte a vyúčtovať poskytnutý finančný príspevok predložením kópií všetkých účtovných dokladov, ktoré dokumentujú čerpanie celého získaného príspevku aj povinného vlastného vkladu (vlastných zdrojov).


Grantový proces - časový harmonogram

20. 10. - 17. 11. 2019:
príprava, odosielanie projektov/žiadostí o príspevok

18. 11. - 30. 11. 2019       
hodnotiaci proces + rozhodnutie o podporení projektov

1. 12. - 15. 12. 2019         
online hlasovanie

19. 12. 2019     
vyhlásenie výsledkov hlasovania

2. - 31. 1. 2020     
zapracovanie zmien do projektov/zmluvný proces

1. 2. - 31. 12. 2020 
realizácia schválených projektov

Do 15 dní od ukončenia projektu, najneskôr do 15. januára 2021
vyúčtovanie využitia príspevku, záverečné správy


Kontakty

Pastoračný fond Žilinskej diecézy 
Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina
Zodpovedná osoba: Ing. Anna Kondelová, PhD.

Telefonický kontakt: 0910 10 11 77 (v pracovné dni od 8.00 do 16.00, utorok a štvrtok až do 20.00)
E-mail: pastoracnyfond@dcza.com


Formálna stránka:
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Zodpovedná osoba: Ing. Veronika Tarajová.

Telefonický kontakt: 0948 849 922 (v pracovné dni od 8.00 do 16.00)
E-mail: veronika.tarajova@ozviac.sk


Pastoračný fond Žilinskej diecézy
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky