Projekt na inšpiráciu s názvom Duchovná obnova pre birmovancov z farnosti  
- zameranie na prehĺbenie viery u birmovancov

Farnosť/dekanát, v ktorej bude projekt realizovanÿ:
Farnosť Martin, chata Marmota

Názov projektu: 

Duchovná obnova pre birmovancov

Oblasť, ktorej sa projekt venuje

Prehĺbenie viery u ľudí s osobnou vierou - katechizácia, formácia a slávenie viery. (Čo môžeme urobit' pre to, aby viera praktizujúcich krest'anov bola ešte osobnejšia, pevnejšia a radostnejšia?) 

Charakteristika skupiny:  

Sme aktívna farnosť', ktorá sa snaží vytvárať' pre svojich farníkov rôzne aktivity, ktorými zapája všetky vekové kategórie do života farnosti. Spája nás viera v jediného Boha. Chceme zapojit' do života farnosti aj birmovancov, ktorým chceme prostredníctvom duchovnej obnovy formovať' a premienat' na ľudí milujúcich Boha.

Východisková situácia

V našej farnosti práve prebieha príprava na sviatosť' birmovania. V dnešnej konzumnej mentalite, kultúre ľahostajnosti, individualizmu, prevracania hodnôt, relativizmu, neúcty voči duchovnému dedičstvu vnímame zvlášť' v mladej generácii hlad po transcendentne, hlad po Láske po Bohu. Preto je potrebné vytvoriť' priestor pre iniciatívy novej evanjelizácie a novej pastorácie mládeže. Podľa posledných prieskumov v našej diecéze je vel'a mladých, ktorí síce praktizujú sviatostný život, ale im chyba ďalšia duchovná formácia. A tiež je veľa mladých, ktorí vôbec nepraktizujú' sviatostný Život, ale hľadajúcu cestu svojho života viery avšak tradičná pastorácia ich neoslovuje. Preto je dôležité poskytnúť mladým aj mimo-sviatostný a mimo-liturgický priestor pre spoznanie Boha a osobnú skúsenosť Tým, ktorý je Emanuel - Boh s nami.

Cieľ projektu 
(čo je zámerom projektu, čím je výnimočný, ako sa zmení lokalita a život ľudí v komunite k lepšiemu, prečo má zmysel realizovať ho...)

Cieľom projektu je urobit' duchovnú obnovu v našej farnosti, prostredníctvom ktorej chceme priviest' mladých k osobnému rozhodnutiu uveriť' Bohu, zverit' mu svoj život, vstúpit' do osobného vzťahu s Ním a urobit' v súčinnosti s Božou milost'ou osobnú metanoiu.

Cieľová skupina projektu

mladí birmovanci z našej farnosti vo veku 15 až 18 rokov

Zhrnutie projektu:
Projekt pozostáva z víkendového sústredenia, počas ktorého bude vytvorený priestor pre proces rozhodovania sa účastníkov. Tomuto procesu bude napomáhať evanjelizačne (kerygmaticky) zameraný program. Harmonogram programu je zostavený tak, aby sprevádzal mladých prostredníctvom katechéz, aktivít, hier, modlitieb, svedectiev, diskusii a osobných rozhovorov.   

Časový harmonogram projektu (začiatok - koniec)

1.4.2020 - 31.5.2020 

Aktivity v rámci projektu

Podrobnejší opis aktivít

Mladým našej farnosti ponúkame účasť na duchovnej obnove, v rámci ktorej sa môžu formovat', zoznámit' a prežit' blízky vzťah s Bohom.

Víkendová duchovná obnova bude trvat' od piatku popoludnia do nedele popoludnia.V prvý deň budú mat' mladí zoznamovacie aktivity (kreatívna zoznamka) a potom budú svedectva a aktivity zamerané na vzt'ah s Bohom, ktorý je milujúci a odpúšťajúci Otec. Na druhý a tretí deň budu katechézy, svedectva a aktivity zamerané na vzt'ah s Božím Synom - Spasiteľom. Vyvrcholením sú aktivity: list odpustenia v ktorom mladi búrajú emocionálne a duchovné múry vzniknuté vnútornými zraneniami keď' sa stali obet'ou nespravodlivosti, krivdy a hriechov iných a modlitba odovzdania svojho života Jezišovi. Program každého dňa končí výzvou (predsavzatím) a malým darčekom - symbolom, ktorý si budu môct' mladí zobrat' domov.

Ako budete informovať' cieI'ovú skupinu a verejnosť' o realizácii projektu
(facebook, články, blog, plagáty, ...)  

farské oznamy, plagát, udalosť' na Facebooku, nástenka

Ako zapojite cieI'ovú skupinu do pripravy a realizácie projektu
zapojíme ich do duchovnej obnovy aj aktívnym spôsobom, aby boli nielen účastníkmi duchovnej obnovy, ale aby sa zapojili aj do služby počas duchovnej obnovy (pomoc v kuchyni, ...)  

S kým plánujete spolupracovať
s kňazmi iných farnosti, ktorí organizujú duchovné obnovy pre birmovancov a s rodičmi birmovancov   

Rozpočet projektu: