Projekt na inšpiráciu s názvom Ako v nebi, tak i na zemi
- zameranie na prežívanie osobnej viery mladých ľudí 

Farnosť/dekanát, v ktorej bude projekt realizovanÿ:
Zákopčie

Názov projektu: 
Ako v nebi, tak i na zemi

Oblasť, ktorej sa projekt venuje
Prehĺbenie viery - slávenie viery a napĺňanie kresťanského poslania.
Čo môžeme urobiť pre to, aby viera praktizujúcich kresťanov bola ešte osobnejšia, pevnejšia a radostnejšia?  

Charakteristika skupiny:  

Východisková situácia
(popis problému, ktorý má projekt riešiť):

Tradičné metódy pastorácie sa prihovárajú viac starším generáciám. Preto je potrebné na základe skúmania znamení čias, prijať a rozvíjať nové metódy na platforme evanjelizácie a pastorácie. V dnešnej konzumnej mentalite, kultúre ľahostajnosti, individualizmu, prevracania hodnôt, relativizmu, neúcty voči duchovnému dedičstvu vnímame zvlášť v mladej generácii hlad po transcendentne, hlad po Láske, po Bohu. Preto je potrebné vytvoriť priestor pre iniciatívy novej evanjelizácie a novej pastorácie mládeže.

Cieľ projektu 
(čo je zámerom projektu, čím je výnimočný, ako sa zmení lokalita a život ľudí v komunite k lepšiemu, prečo má zmysel realizovať ho...)

·Cieľom projektu je podporiť tvorbu konceptu udržateľnej neustálej novej evanjelizácie a formácie mladých. Projekt je súčasťou mozaiky iniciatív evanjelizačnej a pastoračnej stratégie pri práci s mládežou. Zámerom projektu je kreácia nových malých spoločenstiev mladých zvlášť v menších farnostiach. Charakteristikou mládeže je združovanie sa v skupinkách rôzneho charakteru. Malé kresťanské spoločenstvo chce byť nielen alternatívou, ale prioritou pre osobnostný a duchovný rast a pre implementáciu evanjeliových hodnôt v ich osobnom živote.

Cieľová skupina projektu
Mladí ľudia od 15 do 26 rokov 

Zhrnutie projektu:
Novoevanjelizačný a formačný duchovný program s mesačnou periodicitou zameraný na vznik malých spoločenstiev mládeže zvlášť v malých farnostiach.

Časový harmonogram projektu (začiatok - koniec)
1.3.2020 - 30.11.2020

Aktivity v rámci projektu
Usporiadanie otvoreného stretnutia stage-ového charakteru s kapacitou účastníkov do 200 osôb. 

Podrobnejši opis aktivit
Program stretnutia pozostáva z privítania účastníkov, predstavenia témy stretnutia kreatívnou formou, modlitieb a piesní chvál, katechézy, práce s témou v malých skupinkách s animátorom, modlitieb príhovoru za účastníkov prípadne duchovného sprevádzania a poradenstva alebo sviatosti zmierenia a napokon z výzvy - aplikácie v praxi. Celovečerné stretnutie trvá 3 hodiny. Celé podujatie končí spoločenským posedením pri občerstvení a priateľskými rozhovormi - agapé.

Ako budete informovat' cieI'ovú skupinu a verejnost' o realizácii projektu
(facebook, články, blog, plagáty, ...)  
Udalosť na facebooku, farské oznamy, plagát  

Ako zapojite cieI'ovú skupinu do pripravy a realizácie projektu
Dobrovoľnícka spolupráca mladých pri prípave programu a jeho zabezpečení.

S kým plánujete spolupracovať
Farnosť, obecný úrad 

Rozpočet projektu:
Prenájom sály: 100,- € (+ 100,- € vlastné zdroje)
Občerstvenie: 100,- € (+ 100,- € vlastné zdroje) 
Pomôcky pre aktívne metódy v skupinkách: 50,- € (vlastné zdroje)
Príspevok na dopravu: 120,- € (vlastné zdroje) 
Spolu: 570,- € (z toho 370,- € vlastné zdroje)