Projekt na inšpiráciu s názvom Farská charita
- zameranie na budovanie postoja služby núdznym vo farnosti

Farnosť/dekanát, v ktorej bude projekt realizovaný:
Belá/Varín

Názov projektu:
Farská charita 

Oblasť, ktorej sa projekt venuje:
Vytváranie a rozvoj služby vo farnosti. (Ako môžeme účinnejšie vo farnosti slúžiť' tým, ktorí sú odkázaní na pomoc a starostlivosť' iných?) 

Charakteristika skupiny:  
Sme dobrovoľníkmi, členovia farského spoločenstva, ktorí príležitostne pomáhajú núdznym vo farnosti.  

Východisková situácia
(popis problému, ktorý má projekt riešiť):
V našej farnosti je viac farníkov, ktorí individuálne pomáhajú núdznym. Často však o sebe nevedia alebo nespolupracujú. Väčšinou pomáhajú núdznym vo svojom okolí, ktorých poznajú. Zároveň je v našej farnosti aj niekoľko ďalších núdznych, ktorým nik nepomáha, lebo nemajú vo svojom okolí nikoho ochotného. Uvedomujeme si tak, že v našej farnosti chýba organizovaná služba núdznym. Pritom viacerí túžia pomáhať a slúžiť ako spoločenstvo farnosti. 

Cieľ projektu 
(čo je zámerom projektu, čím je výnimočný, ako sa zmení lokalita a život ľudí v komunite k lepšiemu, prečo má zmysel realizovať ho...)
Zriadenie udržateľnej dobrovoľníckej služby núdznym na princípe služby farského spoločenstva a svojpomoci.

Spojiť dobrovoľníkov, ktorí sú v našej farnosti ochotní pomáhať núdznym.

Cieľová skupina projektu:
dobrovoľníci z farnosti - mladi i dospelí, ktorí už teraz pomáhajú alebo sú ochotní pomáhať núdzni - tí, ktorí v našej farnosti potrebujú pomoc

Zhrnutie projektu:
Zriadenie Farskej charity v našej farnosti vytvorí podmienky pre udržateľnú dobrovoľnícku službu našej farnosti pre viaceré skupiny núdznych v obci. Aktivizovaním dobrovoľníckeho potenciálu zefektívnime doterajšie individuálne a jednorázové aktivity a zároveň ponúkneme systematický rast v službe. 

Časový harmonogram projektu (začiatok - koniec):
1.1.2020 - 30.6.2020

Aktivity v rámci projektu:

Podrobnejší opis aktivít:

Stretnutie farníkov: prezentácia projektu Farskej charity v spolupráci s Diecéznou charitou Žilina

Zriadenie farskej charity: v komunikácii s pánom farárom zriadime farskú charitu, určíme zodpovednú osobu a nastavíme spôsob fungovania, ktorý následne predstavíme farnosti

Analýza skupín: analýza skupín núdznych v obci a analýza poskytovaných služieb a pomoci obcou alebo inou organizáciou

Pilotný projekt Farskej charity: pečenie vianočných perníkov a následný predaj počas adventu na vianočných trhoch (z výťažku zakúpenie a rozvoz potravín núdznym rodinám v obci)

Ako budete informovať cieľovú skupinu a verejnosť o realizácii projektu 

(facebook, články, blog, plagáty, ...)  
výzva kňaza na sv. omšiach, vo farských oznamoch a na farskom webe, pozvánka na prezentáciu o projekte 

Ako zapojíte cieľovú skupinu do prípravy a realizácie projektu:
dobrovoľníkov zapojíme do konkrétnej služby núdznym 

S kým plánujete spolupracovať
farské charity v diecéze (poradenstvo, odovzdanie skúseností), Diecézna charita Žilina (metodika, formácia, spolupráca na projektoch) 

Rozpočet projektu: