Financovanie diecéznej projektovej súťaže

Žilinská diecéza pre súťaž vyčlenila na podporu farských a diecéznych projektov 161 000,- €. Ide o časť financií, ktoré diecéza vlani a v tomto roku dostala ako dar od iných diecéz, na zhodnotenie týchto prostriedkov.

Od svojho zriadenia v roku 2008 totiž diecéza nemala vlastné prostriedky na zabezpečenie základného chodu, okrem príspevku štátu na bežnú réžiu biskupského úradu a časti nákladov na mzdy kňazov. Súčasťou chodu diecézy však od jej vzniku bolo aj vybudovanie sídla diecézy, ktoré hoci išlo stálo nemalé úsilie a udržiavanie a obnovovanie katedrály  a ďalších diecéznych budov, vytvorenie pastoračného centra pre realizáciu diecéznych podujatí, vydávanie diecézneho časopisu, pomoc pre správu diecéznych pútnickych miest, vytvorenie duchovných správ v nemocniciach či cirkevných školách, zriadenie štandardných inštitúcií pre život diecézy, akými sú diecézny tribunál, diecézny katechetický či školský úrad, diecézna charita a ďalšie pastoračné úseky, ktorých činnosť je zameraná na službu a duchovné dobro veriacich všetkých farností našej diecézy.

Diecéza od svojho vzniku nemala tiež dostatok prostriedkov, aby sa mohla podieľať na riadnom spolufinancovaní chodu celoslovenských cirkevných inštitúcií a inicatív ako sú Rádio Lumen, KBS a podpora misií. Toto všetko bolo v prvých rokoch jestvovania diecézy zabezpečené iba formou zbierok v diecéze, jednorazovými darmi zo zahraničia alebo získanými grantmi cez projektovú fundraisingovú činnosť samotnej diecézy a jej pastoračných úsekov. Diecézy západnej cirkevnej provincie na Slovensku, ktorých sa  dotýkalo delenie diecéz v roku 2008, sa preto rozhodli k bratskej pomoci formou jednorazového mimoriadneho daru pre Žilinskú diecézu so zámerom, aby si naša diecéza mohla postupne budovať svoju ekonomickú samostatnosť.

V uvažovaní o čo najlepšom využití týchto prostriedkov prišla Žilinská diecéza, vďaka viacročnej práci diecéznej pastoračnej rady, po konzultáciach s presbyterskou radou a radou konzultorov a vďaka impulzom veriacich zo spoločnej pôstnej reflexie k tomuto rozhodnutiu: časť daru z diecéz vyčlení ako priamu finančnú podporu dobrých projektov zameraných na prehĺbenie duchovného života a vzťahov veriacich žilinskej diecézy a pre ďalší rozvoj farského života, aby sa v každej z nich mohol dobre rozvíjať život rodín i jednotlivcov na Božiu oslavu.