Projekt na inšpiráciu s názvom Pomôžme si navzájom
- zameranie na budovanie postoja služby núdznym vo farnosti

Farnosť/dekanát, v ktorej bude projekt realizovanÿ:
Púchov

Názov projektu:
Pomôžme si navzájom 

Oblasť, ktorej sa projekt venuje:
Vytváranie a rozvoj služby vo farnosti. (Ako môžeme účinnejšie vo farnosti poslúžiť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc a starostlivosť iných?) 

Charakteristika skupiny:  
Sme členovia farského spoločenstva a členovia Farskej charity, ktorí dobrovoľne pomáhajú vo farnosti ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. 

Východisková situácia
(popis problému, ktorý má projekt riešiť):

Mnohí seniori alebo ich blízki si nevedia poradiť po návrate z nemocnice, prípadne po zhoršení zdravotného stavu. Vybavenie zdravotníckych pomôcok dnes trvá dlhšiu dobu, a preto v čase, kým dostanú pomôcky. Pri vybavovaní pomôcok sú častokrát bezmocní a dosť zmätení, pretože nevedia, na koho sa obrátiť. Preto im chceme ponúknuť' prvotnú pomoc pri bežnej starostlivosti a tiež pomôcť pri vybavovaní zdravotníckych pomôcok, na ktoré majú nárok zo zdravotného poistenia, prípadne zapožičať im pomôcky na nevyhnutný čas, kým si vybavia svoje vlastné.

Cieľ projektu 

(čo je zámerom projektu, čím je výnimočný, ako sa zmení lokalita a život ľudí v komunite k lepšiemu, prečo má zmysel realizovať ho...)
Pomôcť vytvoriť podmienky v domácom prostredí pre základnú starostlivosť o svojich chorých blízkych. Uľahčiť a skvalitniť opatrovanie v domácom prostredí.

Cieľová skupina projektu:

rodiny s chorými, seniormi a opustení seniori z našej farnosti 

Zhrnutie projektu:
Naším zámerom je pomôcť vytvoriť podmienky pre chorých, starých a ich blízkych v ich domácom prostredí a uľahčiť im prvotnú opatrovateľskú starostlivosť, ak bude treba aj zapožičaním zdravotníckych pomôcok, ktoré si neskôr sami vybavia. Taktiež vysvetliť ako predchádzať vzniku preležanín a iným komplikáciám u tých, ktorí sú ležiaci, a cez návštevnú službu ich podporovať v znovunadobudnutí ich stratených zručností, prípadne im pomôcť pri v ťažkostiach, s ktorými si nevedia sami poradiť. 

Časový harmonogram projektu (začiatok - koniec)
1.1.2020 - 31.12.2020

Aktivity v rámci projektu

Podrobnejší opis aktivít
Zakúpia sa zdravotnícke pomôcky, ktoré sa budú požičiavať tým, ktorí sú v ťažkostiach a potrebujú si zapožičať zdravotnícke pomôcky na čas, kým si zabezpečia svoje vlastné. 

Vytvoria sa letáky o možnostiach pomoci a požičania zdravotníckych pomôcok. Letáky sa vytlačia a následne rozdistribuujú v rámci farnosti, v domoch seniorov, a taktiež budú aj rozdávané v kostoloch po nedeľných svätých omšiach posledné 2 januárové nedele. 

Pravidelné stretnutia dobrovoľníkov ochotných pomáhať rodinám a osamelým seniorom (jedenkrát za mesiac). Stretnutia budú vždy na inú tému a bude ich viest' odborník z farnosti. Témy stretnutia sú: 1. Základná a opatrovateľská starostlivosť v domácnosti, 2. Komplikácie a ťažkosti pri domácej opatrovateľskej starostlivosti, 3. Základné sociálne poradenstvo. 

Požičiavať sa budú zdravotnícke pomôcky chorým a seniorom v rámci Farskej charity. Požičajú sa na základe oslovenia tým, ktorí to potrebujú. Zároveň sa bude viesť evidencia zapožičaných zdravotníckych pomôcok a po vrátení sa formou dotazníka bude požadovať spätná väzba rodín chorých alebo osamelých seniorov. 

Počas celého trvania projektu ponúkneme pomoc pri vybavovaní zdravotníckych pomôcok, a taktiež aj základné poradenstvo v starostlivosti o svojich blízkych.

Ako budete informovať cieľovú skupinu a verejnosť o realizácii projektu (facebook, články, blog, plagáty, ...)  

výzva kňaza na sv. omšiach, vo farských oznamoch a na farskom webe, prostredníctvom letákov 

Ako zapojíte cieľovú skupinu do prípravy a realizácie projektu
Otvorená dobrovoľnícka skupina bude propagovať vo farnosti vzdelávacie stretnutia a pozve ďalších dobrovoľníkov do služby. 

S kým plánujete spolupracovať
S odborníkmi z farnosti, ktorí sú ochotní sa podeliť o svoje skúsenosti. S Diecéznou charitou zo Žiliny pre poradenstvo, spoluprácu na projekte a pomoc pri tvorbe metodiky. 

Rozpočet projektu: