Projekt na inšpiráciu s názvom Samota je ťažký kamarát
- zameranie na budovanien postoja služby núdznym vo farnosti

Farnosť/dekanát, v ktorej bude projekt realizovanÿ:
Púchov / Púchov

Názov projektu:
Samota je ťažký kamarát

Oblasť, ktorej sa projekt venuje
Vytváranie a rozvoj služby vo farnosti. (Ako môžeme účinnejšie vo farnosti poslúžit' tým, kori sú odkázaní na pomoc a starostlivosť' o iných) 

Charakteristika skupiny:  

Sme skupina dobrovoľníkov z farnosti s túžbou poslúzit'.

Východisková situácia
(popis problému, ktorý má projekt riešiť):

V obci fungujú rôzne združenia a kluby pre mladých i starších. Napriek tomu tu žijú I'udia, o ktorých sa "nevie". Kvôli obmedzenému zdraviu alebo komplikovaným vzt'ahom v rodine sa naučili žit' oddelene od spoločenstva a žit' svoju všednost' v možnostiach, aké majú. Chýba im často milé slovo, návšteva, ktorá preruší dlhú samotu, nákup v čase choroby, pomoc pri oprave napr. tečúcej vody alebo pokazenej stoličky. Božie slovo, ktoré by zaznelo z úst človeka, ktorý sa na chviI'u zastaví.

Cieľ projektu 
(čo je zámerom projektu, čím je výnimočný, ako sa zmení lokalita a život ľudí v komunite k lepšiemu, prečo má zmysel realizovať ho...)

Pomôct' prekročit' bariéry uzavretosti a tešiť' sa zo spoločenstva.

Povzbudiť' dobrovoľníkov, aby boli vnímaví na potreby vo svojom okolí.

Cieľová skupina projektu
Ľudia žijúci v obci, vo farnosti, ktorí zo zdravotných alebo iných dôvodov nedokážu vychádzať' zo svojich domácností a dobrovoľníci. 

Zhrnutie projektu:
Sedemčlenná skupina dobrovol'nikov má túžbu slúžiť' l'ud'om, ktorí žijú uzavretí vo svojich domácnostiach zo zdravotných dôvodov alebo sa kvôli zložitým rodinným vzt'ahom uzatvorili do samoty a nevedia ju prekročit'. Svoju službu blížnemu spoja dobrovoľníci so svojou farnosťou. Nehl'adajú cestu oddeľovania sa, ale založením farskej charity vo svojej farnosti tužia motivovať' viacerých k spolupráci.   

Časový harmonogram projektu (začiatok - koniec)

1.1.2020 - 30.9.2020

Aktivity v rámci projektu

Podrobnejši opis aktivit

Objavenie potrieb vo farnosti, nábor dobrovoľníkov, komunikácia s kňazom a následné založenie farskej charity.

Vzdelávanie o počúvaní a verbálnej a neverbálnej komunikácii.

Dobrovolná, bezplatná služba dobrovoI'nikov navštívi I'udí, ktorí žijú osamotene a tiež I'udí, ktorí budu vo farnosti odporúčaní občanmi, susedmi. Ponúknu im svoje služby, čas, priateI'stvo, spolocnost'. Pomôžu im s nákupom, jednoduchou opravou v domácnosti, vydvihnutím liekov v lekárni, čítaním, spoločnosťou, rozhovormi.

Ako budete informovat' cieI'ovú skupinu a verejnost' o realizácii projektu
(facebook, články, blog, plagáty, ...)  
komunikáciou medzi ľuďmi, pozvaním cez sv. omšu v oznamoch

Ako zapojite cieI'ovú skupinu do pripravy a realizácie projektu

prezentáciou, povzbudzovaním, vzdelávaním

S kým plánujete spolupracovať
obce, združenia v obci, diecézna charita Žilina

Rozpočet projektu:

Keď takto premyslený projekt vložíte so všetkými ďalšími potrebnými údajmi do formulára elektronickej žiadosti o finančnú podporu, bude vyzerať tak ako v tomto PDF: