Projekt na inšpiráciu s názvom 
Posilnenie možností pre vznik malého spoločenstva rodín vo farnosti
- zameraný na budovanie farnosti ako spoločenstiev

Farnosť/dekanát, v ktorej bude projekt realizovanÿ: 
Skalité/Čadca

Názov projektu: 
Posilnenie možností pre vznik malého spoločenstva rodín vo farnosti

Oblasť, ktorej sa projekt venuje
Budovanie farnosti ako spoločenstva spoločenstiev resp. ako rodiny rodín.
(Čo môžeme urobiť, aby sme vo farnosti tvorili osobnejšie vzťahy,
aby sme si ako Kristovi nasledovníci boli navzájom bližší?) 

Charakteristika skupiny:  
Sme spoločenstvo manželských párov, ktoré sa vo farnosti usilujú budovať malé farské spoločensto rodín. Začali sme sa pravidelne stretávať a vidíme, aké veľké požehnanie to prináša pre naše rodiny. Keďže sme sa na začiatku viac spoznali vďaka spoločnej víkendovke pre rodiny, chceme projektom túto našu skúsenosť sprostredkovať aj ďalším rodinám vo farnosti.

Východisková situácia
(popis problému, ktorý má projekt riešiť):
V našej farnosti žije veľa rodín, ktoré prichádzajú do kostola bez toho, aby sa bližšie poznali. Hoci sa zdá, že sa rodiny navzájom bežne poznajú a pomáhajú si, štatistiky žiaľ ukazujú, že v našej obci v uplynulých desiatich rokoch skončilo rozvodom až 67 manželstiev. Tento počet by mohol byť možno nižší, ak by rodiny mali viac priestoru spolu kráčať a posilňovať sa aj duchovne vo svojom poslaní.

Cieľ projektu 
(čo je zámerom projektu, čím je výnimočný, ako sa zmení lokalita a život ľudí v komunite k lepšiemu, prečo má zmysel realizovať ho...)

  • Posilniť vo farnosti podmienky pre vznik ďalšieho malého spoločenstva rodín.
  • Sprostredkovať aspoň trom ďalším rodinám z našej farnosti možnosť spoločnej účasti na dobrom programe pre manželov a rodiny.

Cieľová skupina projektu
Rodiny s maloletými deťmi.

Zhrnutie projektu
Našim projektom chceme zabezpečiť, aby sa aspoň 3 rodiny s maloletými deťmi mohli spolu s nami zúčastniť na víkendovom formačnom programe pre rodiny, viac sa spoznať, objaviť možnosti práce na svojom manželstve a posilniť si vzájomné vzťahy.
Po návrate z programu ich budeme povzbudzovať, aby sme spoločne pokračovali na duchovnej ceste napr. pravidelnými stretnutiami, spoločným putovaním alebo spoločným slávením rôznych rodinných udalostí.      

Časový harmonogram projektu (začiatok - koniec)
3.2. 2020 - 5.10. 2020

Aktivity projektu

  • Pozývanie rodín na víkendový program pre rodiny: 03.02.2020 - 28.02.2019
  • Spoločné plánovanie účasti na víkendovdovom programe pre rodiny: 01.03.2020 - 30.03.2019
  • Spoločná účasť na víkendovom programe pre rodiny: 10.04.2020 - 12.04.2020
  • Spoločné hodnotiace stretnutie po víkendovom programe a hľadanie možností ďalšieho spoločného duchovného kráčania: 05.05.2019


Podrobnejši opis aktivit

  • Pozveme rodiny, aby sa spolu s nami zúčastnili na víkendovom programe pre rodiny.
  • Rodiny, ktoré prejavia záujem, pozveme na spoločné plánovacie stretnutie ohľadom účasti na programe.
  • Pozvané rodiny sa zúčastnía na víkendovom programe pre rodiny a solu s nimi aspoň jedna rodina z nášho spoločenstva.
  • Zrealizume hodnotiace stretnutie spoločne stráveného víkendu a budeme na ňom aj rozvíjať možnosti ďalšieho spoločného duchovného kráčania.

Ako budete informovat' cieI'ovú skupinu a verejnost' o realizácii projektu
(facebook, články, blog, plagáty, ...)  
Osobným pozvaním, emailom, udalosťou na facebooku, farským oznamom v spolupráci s kňazom našej farnosti.

Ako zapojite cieI'ovú skupinu do pripravy a realizácie projektu
Spoločné plánovanie účasti na víkendovom programe.
Spoločná príprava občerstvenia na plánovacom a hodnotiacom stretnutí.
Spoločné oslovovanie mladých alebo seniorov, ktorí postrážia naše deti počas prípravného a hodnotiaceho stretnutia.

S kým plánujete spolupracovať
S kňazom v našej farnosti, s mladými a seniormi v našej farnosti a s organizáciou alebo spoločenstvom, ktoré realizujú formačné programy pre manželov a rodiny.

Rozpočet projektu:

Fotografia:

Keď takto premyslený projekt vložíte so všetkými ďalšími potrebnými údajmi do formulára elektronickej žiadosti o finančnú podporu, bude vyzerať tak ako v tomto PDF: