Projekt na inšpiráciu s názvom Adoptuj si svojho starkého
- zameranie na budovanie postoja služby núdznym vo farnosti

Farnosť/dekanát, v ktorej bude projekt realizovanÿ:
Duchovná správa kostola sv. Barbory v Žiline - Dominikáni/Žilina

Názov projektu:
Adoptuj si svojho starkého

Oblasť, ktorej sa projekt venuje
Vytváranie a rozvoj služby vo farnosti. (Ako môžeme účinnejšie vo farnosti poslúžiť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc a starostlivosť iných?) 

Charakteristika skupiny:  
Sme katolíckou školou, ktorá sa okrem učiva snaží prinášať žiakom podnety aj do ich osobného života. Učitelia obchodnej akadémie sa snažia rozvíjat' žiakov všestranne, t.j. po odbornej, ale aj po osobnostnej a kresťanskej stránke a vedú ich k zodpovednosti nielen za seba, ale aj za svojich blížnych.

Východisková situácia
(popis problému, ktorý má projekt riešiť):
Starí ľudia často prežívajú samotu, ktorá ich vedie k depresii a pocitu zbytočnosti. Mladi I'udia si tuto skutočnosť' neuvedomujú a strach I'udí zanedbávaju, nakoľko bývajú zaujatí zväčša iba svojimi záujmami. 

Cieľ projektu 
(čo je zámerom projektu, čím je výnimočný, ako sa zmení lokalita a život ľudí v komunite k lepšiemu, prečo má zmysel realizovať ho...)

Priviest' mladých I'udí k záujmu o potreby I'udí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

Vytvoriť' živý záujem a vzťah medzi mladou generáciou a staršou generáciou.

Mladi I'udia získajú životné skúsenosti a rady od starších I'udí.

Starí I'udia v sociálnom zariadení zažijú spestrenie a novú nádej pre prežívanie svojej staroby.

Cieľová skupina projektu
žiaci OA sv. Tomáša Akvinského a klienti sociálneho zariadenia Dobrého Pastiera v Kláštore pod Znievom 

Zhrnutie projektu:
Žiaci so svojimi pedagógmi navštívia aspoň dvakrát za rok sociálne zariadenie OZ Dobrý/ Pastier. Každý žiak nadviaže kontakt s jedným klientom zariadenia, zoznámia sa, porozprávajú sa o živote "starkého". O tom, ako sa dostal do tohto zariadenia. Žiaci si príbeh zapíšu. Starkého obdarujú malým darčekom. Počas roka pošlú svojmu starkému pozdrav na sviatky, meniny... Z príbehov zostavia publikáciu, ktoré predstavia spolužiakom, rodičom a d'aIším l'ud'om.

Časový harmonogram projektu (začiatok - koniec)
16.3.2020 - 31.12.2020

Aktivity v rámci projektu

Podrobnejši opis aktivit
Zoznámenie žiakov s jednotlivými obyvateľmi socialného zariadenia, rozhovory, odovzdanie darčekov, spoločná vychádzka, prípadné spoločné fotenie, zápis životných osudov, spoločná modlitba

Žiaci na meniny,  Veľkú Noc, Vianoce, prípadne k narodeninám pošlú pozdrava alebo list "svoju" starkému.

Vzájomné rozhovory, spoločný čaj alebo vychádzka, hra, modlitba

Žiaci s povolením "svojho" starkého opíšu jeho životný osud, doplnia fotky, a spoločne spracujú publikáciu.

Publikáciu predstavia na spoločnej besede svojim spolužiakom, učiteľom alebo rodičom, podelia sa so zážitkami z návštev, čo ich povzbudilo, obohatilo, a aké životné skúsenosti a dozvedeli.

Ako budete informovat' cieI'ovú skupinu a verejnost' o realizácii projektu
(facebook, články, blog, plagáty, ...)  
cez webovú stránku školy, Facebook, cez emailovú poštu, rozhovormi so žiakmi

Ako zapojíte cieI'ovú skupinu do prípravy a realizácie projektu
prihlásení žiaci si pripravia štruktúru rozhovoru a darčeky podľa vlastného uváženia 

žiaci budú písať osobné pozdravy a listy

zvolia si redakčnú radu na prípravu publikácie a harmonogram i organizáciu besied a predstavenia publikácie

S kým plánujete spolupracovať
s vedúcimi sociálneho zariadenia

Rozpočet projektu: