Projekt na inšpiráciu s názvom Dávid
- zameranie na duchovný a osobnostný rast mužov ako manželov alebo jednotlivcov

Farnosť/dekanát, v ktorej bude projekt realizovanÿ:
Považská Bystrica - Sv. rodiny/Považská Bystrica 

Názov projektu:
Dávid

Oblasť, ktorej sa projekt venuje
Budovanie farnosti ako spoločenstva spoločenstiev.
(Čo môžeme urobiť, aby sme vo farnosti tvorili osobnejšie vzťahy,
aby sme si ako Kristovi nasledovníci boli navzájom bližší?)  

Charakteristika skupiny:  
Sme z jednej farnosti, spoločne sa stretávame už 2 roky každÿ mesiac. Pomăhame vo farnosti kñazovi,
s čim potrebuje. Sme skupina mužov, ktorÿch spăja túžba lepšie chápat', akă je Božia vizia o tom, kto je to muž, čo je jeho identita, akú má mat' spiritualitu, charakterové vlastnosti a kÿm je pre ženu. 

Východisková situácia
(popis problému, ktorý má projekt riešiť):
Veľkej časti mužov, od ich otcov nebolo odovzdané potvrdenie a rozvitie ich mužnosti a ich identity. Nesú si v sebe neistotu kto sú a akí majú byť. Pomocou spoločných stretnutí sa budeme o týchto skutočnostiach rozprávať a hľadať riešenia.

Cieľ projektu 
(čo je zámerom projektu, čím je výnimočný, ako sa zmení lokalita a život ľudí v komunite k lepšiemu, prečo má zmysel realizovať ho...)
Cieľom projektu je budovať vo farnosti spoločenstvo mužov a tak byť nápomocný mužom v ich hľadaní a väčšom porozumení ich samým. Chceme ich podporiť v prijatí zodpovednosti a iniciatíve vo vlastnej rodine, prehĺbeniu ich spirituality vo vlastnej rodine.

Cieľová skupina projektu
Mladí muži od 18 rokov

Zhrnutie projektu:
Chceme budovat' spoločenstvo mužov, aby sme sa ako synovia, manželia a otcovia podporovali v živote viery uprostred každodennÿch povinnosti.        

Časový harmonogram projektu (začiatok - koniec)
1.2. 2020 - 30.11. 2020

Aktivity v rámci projektu
oslovenie mužov vo farnosti: 1.2.2020 - 15.2.2020
stretnutia mužov: 15.2.2020 - 15.11.2020
športové aktivity: 15.2.2020 - 15.11.2020
stretnutia s host'ami na tému mužskej spirituality: 1.3.2020 - 30.11.2020

Podrobnejši opis aktivit
- oslovenïe mužov vo farnosti prostrednictvom farskÿch oznamov a plagátov;
- pravidelné tÿždenné stretnutia mužov inšpirované knihou Z chlapca kráI'om a manuálu k nej striedajúce sa s lectiom divina;
- športové aktivity pre mužov minimălne jedenkrát do mesiaca, ktoré budú pomăhat' vytvárat' atmosféru a dobré vzt'ahy, rozvíjat' situ, zdravie, zdravú sút'aživost' a tvorivost;
- stretnutia s pozvanymi host'ami, ktori rozumejú problematike mužskej spirituality, a obohatia tak pochopenie ìdentity muža a jeho úlohy.

Ako budete informovat' cieI'ovú skupinu a verejnost' o realizácii projektu
(facebook, články, blog, plagáty, ...)  
farské oznamy, plagát

Ako zapojite cieI'ovú skupinu do pripravy a realizácie projektu
- zapojime ich do pravidelnÿch stretnuti a športovÿch aktivit, aby boli nielen pasivnymi účastníkmi, ale aj aktivnymi členmi farského spoločenstva mužov;

S kým plánujete spolupracovať
S kñazom a l'ud'mi z farského spoločenstva (otcami birmovancov, prvoprijmajúcich deti),
ale aj so slobodnÿmi mladÿmi chlapcami a mužmi.

Rozpočet projektu:
Suma požadovaná od pastoračného fondu: 325,- €
Vlastné zdroje: 75,- €
Spolu: 400,- €

Ilustratívna forografia:

Keď takto premyslený projekt vložíte so všetkými ďalšími potrebnými údajmi do formulára elektronickej žiadosti o finančnú podporu, bude vyzerať tak ako v tomto PDF: