Projekt na inšpiráciu s názvom Pilotný projekt Katechéz Dobrého pastiera vo farnosti
- zameranie na posilnenie živého vzťahu dieťaťa ku sv. omši

Farnosť/dekanát, v ktorej bude projekt realizovanÿ:
Považské Podhradie / Považská Bystrica

Názov projektu:
Realizácia pilotného projektu Katechéz Dobrého Pastiera vo farnosti

Oblasť, ktorej sa projekt venuje
Prehĺbenie viery u ľudí s osobnou vierou - katechízácia, formácia a slávenie viery. (Čo môžeme urobiť pre to, aby bola viera praktizujúcich kresťanov ešte slávnostnejšia).

Charakteristika skupiny:  
Sme skupina 8 mamičiek na materskej dovolenke, ktoré sa nepravidelne stretávame a okrem iného hl'adáme aj dobré spôsoby, ako odovzdavat' pravdy viery svojim malým det'om. Máme deti vo veku 3 - 6 rokov a je pre nás dôležité, aby si deti budovali pekný vzt'ah k Otcovi. Niektoré z nás boli kedysi aktívnymi animátorkami vo farnosti, iné sa do farnosti prist'ahovaIi. A hoci sme sa kedysi vôbec nepoznali, dnes sme si blízke a dokážeme sa porozprávat' aj o t'ažkých témach.

Východisková situácia
(popis problému, ktorý má projekt riešiť):

Odovzdávanie viery v rodinách je dnes veI'kou výzvou. Ked' deti prídu do základnej školy, máju hodiny náboženstva. Stále častejšie sa však stáva, že ich vzťah k Bohu je veľmi slabý. Ich viera je postavená na detských modlitbičkách. Avšak nepoznajú Božie slovo, nepoznajú Boha, lebo nemajú nikoho, kto by im tieto pravdy ohlásil. Pre bežných rodičov sú to t'ažké pravdy, ktoré nedokáž "pretlmočiť"' do detského jazyka a zrozumiteľne pribIízit' det'om. Preto chceme priniesť' do našej farnosti overený program Átria Dobrého Pastiera. 

Cieľ projektu 
(čo je zámerom projektu, čím je výnimočný, ako sa zmení lokalita a život ľudí v komunite k lepšiemu, prečo má zmysel realizovať ho...)
Zrealizovať' pilotný program Átria Dobrého Pastiera v našej farnosti. 

Pomôcť' mamám v našej farnosti pri výchove svojich deti vo viere. 

Formovať' deti už pred príchodom na základnú školu v pravdách viery a osobnom vzt'ahu s Bohom. 

Cieľová skupina projektu
deti od 3 do 6 rokov z našej farnosti a ich rodičia 

Zhrnutie projektu:
Átrium Dobrého Pastiera je kresťansky koncept vzdelávania deti vo veku 3 - 12 rokov. Inšpirovaní inými farnosťami chceme v našej farnosti zrealizovať jeho pilotný program, aby sme ho predstavili aj d'aIším mamám a následne v prípade záujmu ho v našej farnosti aj zriadili.  

Časový harmonogram projektu (začiatok - koniec)
1 .1.2020 - 31.12.2020 

Aktivity v rámci projektu

Podrobnejší opis aktivít

Dve mamy z našej skupiny sa zúčastnia školenia lektorov Átria Dobrého Pastiera, aby poznali jeho metodiku a mohli ju aplikovať' v našej farnosti.

Zabezpečíme vhodný priestor a potrebné zariadenie (nábytok, technika, ...). V tejto fáze počítame s tým, že nebudeme kupovať' kompletné vybavenie Átria. Plánujeme si ho zapožičat' na celý cyklus katechéz na jeden rok od Sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy.

Zrealizujeme ukažkovú katechézu pre rodičov detí, aby sme im priamo priblížili princípy Átria Dobrého Pastiera.

Ako budete informovat' cieI'ovú skupinu a verejnost' o realizácii projektu
(facebook, články, blog, plagáty, ...)  
v materskej škole, prostredníctvom osobných kontaktov, vo farských oznamoch a na webovej stránke.

Ako zapojite cieI'ovú skupinu do pripravy a realizácie projektu
pri šírení informácií o ponuke Átria, pri príprave priestoru pred každou katechézou

S kým plánujete spolupracovať
farnosť - zapožičanie priestoru v pastoračnom centre

Rozpočet projektu: