Projekt na inšpiráciu s názvom Tri jarné stretnutia pre rodičov
- zameranie na rozvoj rodičovského poslania

Farnosť/dekanát, v ktorej bude projekt realizovanÿ:
Žilina Vlčince / Žilina

Názov projektu:
Tri jarné stretnutia pre rodičov

Oblasť, ktorej sa projekt venuje
Prehĺbenie viery u ľudí s osobnou vierou - katechizácia, formácia a slávenie viery. (Čo môžeme urobiť pre to, aby viera praktizujúcich kresťanov bola ešte osobnejšia, pevnejšia a radostnejšia?)

Charakteristika skupiny:  
Sme materské centrum, ktoré organizuje svoje aktivity počas celého roka. Pripravujeme rôzne prednášky pre mamičky, pozývame rôznych hostí z celého Slovenska, ponúkame rôzne aktivity pre deti, festival pred pôstom pre rodiny, počas leta denný tábor a iné.

Východisková situácia
(popis problému, ktorý má projekt riešiť):
Aj z vlastnej skúsenosti rodičov si uvedomujeme, aké naročné je dnes vychovávať' deti. A čím sú staršie, tým sa viac objavujú situácie, v ktorých nie je jednoduché nájsť ,,správny postoj". Túto skúsenost' nam potvrdzujú aj ďalšie mamičky, ktoré k nám prichádzajúcu do materského centra. Velia diskutujeme o tom, ako naučit' deti správne využívat' vol'ný čas, alebo kde je zdravá miera využívania používania mobilu a sociálnych sieti, alebo čo robit', ked' diet'a príde zo školy s ,,pikantnými otázkami" intímneho charakteru, a podobne. Preto by sme chceli zorganizovat' stretnutia s odborníkmi a podporiť' zdravú výchovu v našich rodinách.

Cieľ projektu 
(čo je zámerom projektu, čím je výnimočný, ako sa zmení lokalita a život ľudí v komunite k lepšiemu, prečo má zmysel realizovať ho...)

  • Podporiť' zdravú výchovu deti a mladých lúdi v rodinách.
  • Vytvoriť' pre rodičov priestor na vzájomnú diskusiu a zdieľanie.
  • Pomôct' rodičom pri výchove vo viere stretnutím s odborníkom.

Cieľová skupina projektu
Rodičia dospievajúcich detí

Zhrnutie projektu:
Náš projekt je zameraný na podporu výchovy v rodinách. Chceme zorganizovať' 3 stretnutia s odborníkmi, kde sa chceme venovat' otázkam aktuálnym vo výchove deti, na ktoré rodičia častokrát nevedia nájst' odpovede - Ako bez nátlaku určit' det'om hranice pri použivaní mobilu a sociálnych sieti, Ako hovorit' so svojimi det'mi o partnerských vzt'ahoch a intimite, Ako sa zjednotiť' s manželom/manželkou pri výchove detí,

Časový harmonogram projektu (začiatok - koniec)
1.3.2020 - 31.12.2020  

Aktivity v rámci projektu

Podrobnejší opis aktivit

  • Na stretnutiach by sme chceli otvoriť' témy Ako bez nátlaku určit' det'om hranice pri použivaní mobilu a sociálnych sietí, Ako hovorit' so svojimi det'mi o partnerských vzt'ahoch a intimite, Ako sa zjednotiť manželom/manželkou pri výchove detí. Na tieto témy oslovíme lektorov - psychológov, manželských poradcov, vychovávateľov, ...
  • Cez našu školu chceme pozvať' rodičov na tieto stretnutia, aby sa pozvanie dostalo aj k tým rodičom, ktorí nechodia pravidelne do kostola
  • Raz za mesiac zorganizujeme stretnutie s pozvaným host'om. Súčast'ou stretnutia bude aj diskusia a svedectvo rodičov, malé občerstvenie a odporúčania na vhodnú literatúru, ktorá môže byt' v danej téme pomocou pre rodičov.
  • Na každom stretnutí chceme získavať' od učastníkov spätnú väzbu a na jej základe vyhodnotíme, či v stretnutiach budeme pokračovat' aj po skončení projektu

Ako budete informovať' cieI'ovú skupinu a verejnost' o realizácii projektu
(facebook, články, blog, plagáty, ...)  
Cez Radu školy a združenie rodičov, na webe mesta a farnosti.

Ako zapojíte cieľovú skupinu do prípravy a realizácie projektu
Účastníci stretnutí budú môcť navrhovať'' d'alšie témy a hosti na ďalšie stretnutia.

S kým plánujete spolupracovať
Základná škola v našom meste, farnosť.

Rozpočet projektu:

Keď takto premyslený projekt vložíte so všetkými ďalšími potrebnými údajmi do formulára elektronickej žiadosti o finančnú podporu, bude vyzerať tak ako v tomto PDF: