Farnosť/dekanát, v ktorej bude projekt realizovanÿ: 
Ilava

Názov projektu: 
Po stopách sv. Cyrila a sv. Metoda fyzicky i duchovne

Oblasť, ktorej sa projekt venuje
Nové ohlasovanie neveriacim a tým, čo nemajú osobný vzťah s Bohom.
Ako môžeme príťažlivejším spôsobom ohlásiť evanjelium ľuďom, ktorí v našom meste/obci neveria v Ježiša alebo im je ľahostajný? 

Charakteristika skupiny:  
Farníci z Ilavy, ktorí preputovali spoločne pešo cca 130 km po trase Cyrilometodskej pútnej cesty z Nitry na Skalku nad Váhom.

Východisková situácia
(popis problému, ktorý má projekt riešiť):
Rýchle životné tempo, neustály hluk, honba za výkonom nás odpútavajú čoraz viac od modlitby, sebareflexie a od spoločenstva s Bohom i s ľuďmi navôkol.
Sedenie za počítačom a ponáranie sa do virtuálneho života spôsobuje našu fyzickú strnulosť, vzďaľovanie sa od prírody a často i od reality života.

Cieľ projektu 
(čo je zámerom projektu, čím je výnimočný, ako sa zmení lokalita a život ľudí v komunite k lepšiemu, prečo má zmysel realizovať ho...)
Spoločné putovanie za doprovodu duchovného "učiteľa" podporuje vytváranie a upevňovanie farského , medzigeneračného spoločenstva. Počas putovania sa účastníci dozvedajú o kontemplatívnom živote sv. vierozvestov, učia sa tomuto spôsobu modlitby.

Cieľová skupina projektu
Mládež nad 15 rokov a stredná i staršia generácia

Zhrnutie projektu:
Šesťdňová pešia púť po stopáchz úcty sv. Cyrila a Metoda.
Trasa: Terchová - Žilina-TRajecká Lesná- Mojtín- Hora Butkov- Kameničany -Skalka nad Váhom;
Putujúci budú prechádzať úpätiami hôr Malej Fatry, Strážovským pohorím a Považím;
Duchovný sprievodca ich vovedie do ticha kontemplatívnej modlitby.
Putujúcich doprevádza sprievodné vozidlo.   

Časový harmonogram projektu (začiatok - koniec)
5.7.2020 - 11.7.2020

Aktivity v rámci projektu
Príprava - zabezpečenie nocľahov a iné.
Putovanie - 5.7.2020 - 11.7.2020


Podrobnejši opis aktivit

Doprava do Terchovej - 5.7.2020 v ranných hodinách - sv. omša
Denná trasa cca 25 - 30 km
Nocľahy: .....
Záver putovania na Skalke nad Váhom 11.7.2020
Denný program:

Ako budete informovat' cieI'ovú skupinu a verejnost' o realizácii projektu
(facebook, články, blog, plagáty, ...)  
Webová stránka farnosti, oznam v kostole, v mestskom rozhlase, posobným pozvaním

Ako zapojite cieI'ovú skupinu do pripravy a realizácie projektu
Spoločná modlitba, príprava kňaza na duchovný doprovod.

S kým plánujete spolupracovať
Poskytovatelia ubytovania 

Rozpočet projektu:

Benzín - sprievodné vozidlo: 100,- €
Lektor kontemplácie (cestovné a iné výdavky) - 200,- €
Príručky pútnika pre cca 20 účastníkov po 7,- EUR - 140,- €

Ubytovanie - 6 nocľahov po cca 15,- EUR = 90,- EUR x 20 = 1 800

Strava - 20 x 8,- EUR x 6 dní = 960,- EUR

Cestovné do Terchovej a zo Skalky nad V. - 20 x ?


Položky:
pingpongový stôl: 200,- € 
Pingpongové rakety (8 ks) a loptičky (16): 50,- €
Prenájom herného priestoru: 100,- € (vlastné zdroje)
Galéria citátov: 25,- € 
Vytvorenie webstránky: 25,- € (+ 25,- €  vlastné zdroje)
Malá drobnosť pre účastníkov a vecné ceny pre víťazov: 175,- € (+ 50,- € vlastné zdroje)
Malé občerstvenie počas turnaja: 50,- € (+ 50,- € vlastné zdroje)

Fotografia: