Projekt na inšpiráciu s názvom 
Farský evanjelizačný turnaj v stolnom tenise
- zameraný na prvotnú evanjelizáciu

Farnosť/dekanát, v ktorej bude projekt realizovanÿ: 
Beluša/Púchov

Názov projektu: 
Farský evanjelizačný turnaj v stolnom tenise

Oblasť, ktorej sa projekt venuje
Nové ohlasovanie neveriacim a tým, čo nemajú osobný vzťah s Bohom.
Ako môžeme príťažlivejším spôsobom ohlásiť evanjelium ľuďom, ktorí v našom meste/obci neveria v Ježiša alebo im je ľahostajný? 

Charakteristika skupiny:  
Sme farnosť, ktorá aktívne zapája do života farnosti všetkých farníkov. V našej farnosti sú šikovní ľudia ktorí majú záujem stretávať sa, vytvárať spoločenstvá a zároveň budovať vzťahy medzi sebou navzájom. Častokrát sa tu organizujú detské stretká, ktoré vedú rodičia deti, ale aj rodinné aktivity, farské dni a pod.

Východisková situácia
(popis problému, ktorý má projekt riešiť):

Mnohí ľudia Božie slovo zachytené vo Svätom Písme vôbec nepoznajú alebo si ho pár krát do roka len pasívne vypočujú na bohoslužbách. Hoci majú biblie doma, častokrát ich nečítajú, iba pri výnimočných situáciách. Nerozumejú Svätému Písmu, ani nevedia, že nám prostredníctvom neho Boh môže povedať aj dnes dôležité veci, ktoré nám pomáhajú lepšie žiť náš život.

A preto chceme, aby prostredníctvom farského evanjelizačného turnaja rodín v stolnom tenise sme netradičným spôsobom dali rodinám našej farnosti zakúsiť, aké je Božie slovo dôležité a ako nám môže pomôcť pri rôznych situáciách nášho života.

Cieľ projektu 
(čo je zámerom projektu, čím je výnimočný, ako sa zmení lokalita a život ľudí v komunite k lepšiemu, prečo má zmysel realizovať ho...)
- dať zakúsiť členom rodiny pri bežnej aktivite, akou je šport, no netradičným spôsobom, ako má Božie slovo dôležitý odkaz pre rôzne situácie v našom živote;
- pomôcť k prirodzenému budovaniu priateľstiev medzi rodinami;
- pomôcť k prirodzenému budovaniu priateľstiev medzi rodinami a zároveň ponúkne priestor k zdravému pohybu, ktorý pomôže vyjsť deťom, mladým aj dospelým z ponorenia sa do virtuálneho sveta sociálnych sietí či počítačových hier;
- motivovať rodiny vo farnosti k záujmu o čítanie Božieho slova. 

Cieľová skupina projektu
Manželia, deti, mládež farnosti Beluša.

Zhrnutie projektu:
V našej farnosti chceme vybudovať z farníkov jedno farské spoločenstvo tak, aby sa v ňom aj neveriaci cítili dobre. Ako nástroj sme si zvoli evanjelizačný turnaj rodín našej farnosti.       

Časový harmonogram projektu (začiatok - koniec)
1.5. 2020 - 31.08. 2020

Aktivity v rámci projektu
vytvorenie galérie citátov: 1.5.2020 - 11.5.2020
propagácia turnaja: 1.6.2020 - 1.7.2020
športové aktivity: 21.8.2020 - 22.8.2020

Podrobnejši opis aktivit

- Naši dobrovoľníci vytvoria galériu 30-40 citátov zo Svätého Písma, ktoré  budú dostatočne veľkým písmom vytlačené alebo napísané na hrubšom papieri formátu A4. Budú rozdelené do 10 kategórií.  Názov každej z desiatich kategórií bude dostatočne veľkým písmom vytlačený alebo napísaný na hrubšom papieri formátu A3. Papiere s citátmi a názvami kategórií sa jednoducho umiestnia štipcami o špagát natiahnutý pozdĺž stien celého herného priestoru; (pozrite si aj návrh citátov do galérie)
- plagáty s pozvánkou do turnaja umiestnené v obci tak, aby si ich modli všimnúť aj rodiny, ktoré neprichádzajú do kostola napr. na zastávke autobusu, na vlakovej zastávke alebo na obecnom úrade alebo roll-up s pozvánkou do turnaja umiestnený na pošte, v potravinách a pod.;
- stolnotenisový turnaj rodín bude vo vhodnom priestore v obci (na fare, pastoračnom centre alebo v prenajatých priestoroch kultúrneho domu). Uskutoční sa séria zápasov meszi zástupcami rodín, ktoré sa prihlásia do turnaja podľa vopred stanoveného kľúča a pravidiel a za prítomnosti rozhodcu, ktorý aj zapíše výsledky a odošle ich zodpovednému za ich zverejnenie na webowej stránke turnaja. 

Ako budete informovat' cieI'ovú skupinu a verejnost' o realizácii projektu
(facebook, články, blog, plagáty, ...)  
farské oznamy, webová a facebooková stránka farnosti, plagáty

Ako zapojite cieI'ovú skupinu do pripravy a realizácie projektu
- propagácia turnaja medzi rodinami farnosti

S kým plánujete spolupracovať
Mestský úrad, kultúrny dom, centrum voľného času, starosta

Rozpočet projektu:
Suma požadovaná od pastoračného fondu: 500,- €
Vlastné zdroje: 200,- €
Spolu: 700,- €

Položky:
pingpongový stôl: 200,- € 
Pingpongové rakety (8 ks) a loptičky (16): 50,- €
Prenájom herného priestoru: 100,- € (vlastné zdroje)
Galéria citátov: 25,- € 
Vytvorenie webstránky: 25,- € (+ 25,- €  vlastné zdroje)
Malá drobnosť pre účastníkov a vecné ceny pre víťazov: 175,- € (+ 50,- € vlastné zdroje)
Malé občerstvenie počas turnaja: 50,- € (+ 50,- € vlastné zdroje)

Fotografia: 

Keď takto premyslený projekt vložíte so všetkými ďalšími potrebnými údajmi do formulára elektronickej žiadosti o finančnú podporu, bude vyzerať tak ako v tomto PDF: